Materiał dla koordynatorów okręgów wyborczych

Akcja Wyborcza „1Polska”

To Jedyna, Wspólna, Społeczna Lista kandydatów do wyborów, organizowana oddolnie.

To jedyna nadzieja na dobre jesienne wybory do Parlamentu

Dlatego że:

1. Stwarza każdemu obywatelowi możliwość spełnienia konstytucyjnego prawa biernego, czego dotąd nie dawały żadne ugrupowania partyjne, a konkretnie możliwość kandydowania do Parlamentu.

2. Umożliwia każdemu aktywnemu wyborcy udział w ostatecznym kształtowaniu listy kandydatów, którą to listę ogranicza Kodeks Wyborczy – poprzez społeczną ocenę kandydatów w drodze prawyborów.

3. Daje szansę na powszechną społeczną kontrolę przebiegu głosowania poprzez udział w obwodowych komisjach wyborczych oraz w roli mężów zaufania.

4. Umożliwia wyborcom obranie takiego posła, który będzie autentycznym reprezentantem lokalnej społeczności poprzez podpisanie Kontraktu Wyborczego, jako zobowiązania realizacji przedwyborczych obietnic, postulatów i programów.

Jesienne wybory to najwyższy czas, byśmy jako Suweren wyłonili nową reprezentację, nowe elity życia politycznego i gospodarczego, skończyli wreszcie z widmem po okrągłostołowych i magdalenkowych grabieży kraju i zniewalania Narodu.

Zarejestruj się na http://1polska.pl/kontakt

Dołącz do właściwej grupy na Facebooku – Aklcja Wyborcza „1polska”, wybierając numer swojego okręgu (lub miasto – siedzibę okręgu

Korzystaj z forum organizacyjnego http://wsw.sgdw.pl/index.php ,

WAŻNA UWAGA!!!

Ta strona służy koncentracji naszej uwagi na w jesiennych wyborach do Parlamentu polskiego oraz współpracy w przygotowaniu listy kandydatów przez oddolne zorganizowanie się wyborców. 
Dlatego postanowiliśmy zmienić nazwę Kluby KoRReUs, na Akcja Wyborcza „1Polska”, by w ten sposób stworzyć przestrzeń do współpracy lokalnych patriotów w tym najważniejszym dla Polski i narodu wydarzeniu
Jest to zupełnie oddolna, polska, obywatelska inicjatywa, zmierzająca do budowy nowego, suwerennego, sprawnego i wspierającego swoich obywateli państwa polskiego.
Jesteśmy otwarci na wszystkich polskich patriotów, którzy zamierzają sprawdzić siebie w działaniach społecznych i politycznych oraz wnieść swoją cegiełkę w budowę wielkiej, suwerennej, bogatej Polski, naszego Dobra Wspólnego.

Takiej Polski chcemy. Dołącz, jeśli się z tym zgadzasz.

Program Narodu polskiego – perspektywa 2030

1. Odnowa więzi w Narodzie polskim, zachowanie jedności i solidaryzmu, eliminacja podziałów oraz praktyk partyjnictwa w decyzjach państwowych. Odzyskanie suweren-ności politycznej i gospodarczej; dostęp do stanowisk decyzyjnych państwowych i samorządowych funkcji państwowych jedynie dla obywateli narodowości polskiej.

2. Odtworzenie własnej, silnej i nowoczesnej armii do obrony kraju oraz zmiana jej statusu: z karno-ekspedycyjnej na niezawodną armię obronno-narodową. Polski żołnierz nie bierze udziału w niesłusznych wojnach imperialnych ani w interesach korporacji. Odtworzenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. Powszechne szkolenie społeczeństwa polskiego oraz dostęp do broni w celu obrony własnego terytorium oraz przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych.

3. Geopolityczne położenie Polski jest istotnym elementem światowej polityki. Polska jako kraj neutralny, wolny od obcych wpływów, stanowi pomost współpracy pomiędzy wschodem a zachodem; w ścisłej współpracy z krajami słowiańskimi jest gwarancją pokoju i stabilizacji na kontynencie euroazjatyckim.

4. Ustanowienie rzeczywistej i realnej podmiotowości międzynarodowej i wewnątrz krajowej państwa polskiego to niedopuszczalność obecności na terenie Polski obcych jednostek wojskowych, sztabów dowódczych, formacji policyjnych, paramilitarnych oraz prywatnych agencji ochrony mienia i ludzi (poza konieczność wynikającą z czasowych ćwiczeń, akceptowanych przez rząd Polski). Koniecznością jest wyjście z takiej formy imperium Unijnego poprzez odrzucenie Traktatu Lizbońskiego, wycofanie się Polski z niekorzystnych umów międzynarodowych; natomiast akceptacja UE jedynie jako system współpracy gospodarczej suwerennych państw.

5. Państwo posiada wyłączne prawo emisji pieniądza suwerennego poprzez i kreacji kredytu poprzez nadrzędność oraz kontrolę rządu nad działalnością banku centralnego Prorozwojowa struktura instytucji finansowych, zakaz działalności zagranicznych i niepublicznych organizacji kredytowych pozwala na likwidację lichwy, restrukturyzację kredytów w walutach obcych oraz umorzenie niespłacalnych toksycznych kredytów.

6. Zasoby geologiczne, ziemia rolna oraz innych zasoby naturalne stanowią dobro ogólnonarodowe, niezbywalne na rzecz innych państw, ani zagranicznych, międzynarodowych organizacji gospodarczych lub prawnych, ani zagranicznych osób prywatnych, bądź spółek z ich udziałem.

7. Gałęzie przemysłu strategicznego, infrastruktura techniczna oraz banki są własnością Narodu polskiego. Konieczność odzyskania i znacjonalizowania strategicznej infrastruktury wrażliwej: telekomunikacji, energetyki, mediów i szeroko rozumianego sektora informacji publicznej.

8. Rolnictwo, oparte na zasadach naturalnych, racjonalności i efektywności jest gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego i zdrowotnego Narodu, zapewniające samowysta-rczalność; powiązane z przemysłem rolno-spożywczym, jest motorem rozwoju eksportu oraz aktywizacji lokalnych społeczności. Wraz z rozwiniętym budownictwem stanowi strategiczny dział gospodarki i jest motorem rozwoju Narodowych Sił Wytwórczych.

9. Konfiskata skradzionego majątku narodowego (dotyczy również paserów); w przypadkach udokumentowanych działań skutkujących nieuzasadnionym przejęciem, po rażąco zaniżonych cenach składników polskiego majątku narodowego, rewindykacja majątku wraz z odszkodowaniem lub nacjonalizacja.

10. Zdrowie oraz etyczno-moralny stan społeczeństwa oparty o tradycyjną rodzinę, czyli związek kobiety i mężczyzny oraz ich potomstwo. Więzi wspólnotowe wynikające z historyczno-kulturowych wartości, są podstawą ładu społecznego i państwowego, źródłem prawa stanowionego oraz ogólno przyjętego katalogu zasad i norm współżycia.

11. Dbałość o potencjał demograficzny Narodu polskiego przejawia się zahamowaniem emigracji z przyczyn ekonomicznych, działaniami na rzecz powrotu emigrantów z okresu tzw. transformacji, a także przyjmowaniem repatriantów narodowości polskiej; ochroną polskich konsumentów przed nieuczciwymi praktykami firm, rozliczeniem afer finansowych, eliminacją gorszej jakości żywności, względem standardów Zachodu.

12. Państwo i jego struktury administracyjne oraz system formalno prawny i finansowy są odpowiedzialne za dobre warunki rozwoju polskiego przemysłu oraz przedsiębiorczości, w powiązanej z własną myślą naukowo-techniczną. Zapewnia wsparcie systemowe dla oddolnego tworzenia lokalnych Ekosystemów Gospodarczych obejmujących: Obywatelski Obszar Wolnego Gospodarowania ( 30000 zł rocznie dochodu bez opodatkowania pracy) gwarantujący samo zatrudnienie, Partnerski Model Stosunków Produkcji, tworzenie konglomeratów na zasadzie Wspólnych Umów Wzajemnie Kontrolowanych.

13. Fundamentalna zmiana systemu egzekwowania prawa. Ograniczenie represyjności sądów i aparatu państwowego oraz wzmocnienie roli czynnika obywatelskiego w procesie orzecznictwa. Realna odpowiedzialność karna i materialna funkcjonariuszy publicznych za podejmowane decyzje, z tytułu naruszania prawa oraz działania na szkodę obywatela, społeczności lokalnych i narodu. Zniesienie immunitetów dla posłów i sędziów. Likwidacja prywatnego systemu handlu zobowiązaniami i należnościami.

14. System tworzenia prawa oparty o zasady demokracji, jako formy organizacji państwa najbardziej naturalnej, wynikającej z tradycji i kultury Polaków – ludzi wolnych i solidarnych. Wprowadzenie instrumentów demokracji bezpośredniej (veto ludowe, inicjatywa obywatelska i referendum) w system polityczno – decyzyjny Kraju. Obligatoryjne konsultacje głosowań posłów z wyborcami (realizacja Kontraktu Wyborczego).

15. Uproszczenie systemu podatkowego, podatek transakcyjny (2-3%) płacony powszechnie zamiast VAT, CIT, PIT. Wprowadzenie kategorii gwarantowanego dochodu rodzinnego wolnego od opodatkowania, skorelowanego z minimum socjalnym. Likwidacja przywilejów podatkowych i nieuzasadnionych przychodów majątkowych z tytułu pełnienia odpowiedzialnych funkcji państwowych i samorządowych. Abolicja przedawnionych zobowiązań wobec państwa

16. Jednolity system świadczeń emerytalnych jako zobowiązanie państwa wobec seniorów zabezpieczające im godne życie. Źródłem finansowania jest jednolity system podatkowy; następuje likwidacja para podatku w formie składki emerytalnej oraz likwidacja ZUS-u, systemowe wsparcie niepełnosprawnych.

17. Służba zdrowia gwarantująca każdemu obywatelowi swobodny dostęp do pomocy medycznej zarówno w systemie opieki publicznej jak i prywatnej. Rozwój własnego przemysłu farmaceutycznego, w tym opartego o preparaty naturalne.

18. Wysoki poziom edukacji oraz wymagające wychowanie młodego pokolenia Polaków, jako spójny proces, nadążający za wyzwaniami współczesnego postępu naukowo-technicznego, z jednoczesnym poszanowaniem zasad humanizmu, nieskrępowanego przepływu wiedzy, ukierunkowany na wartości narodowe, na obowiązki wobec Narodu i państwa polskiego. Systemowe wsparcie dla zdolnej młodzieży.

19. Media, obok władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i finansowej, są 5-tą władzą w państwie, podlegają kontroli społecznej i finansowane są z budżetu państwa.

20. Obowiązkiem całego Narodu jest dbałość o symbolikę narodową i trwałość kultury narodowej, właściwe upamiętnianie świąt i tradycji narodowych, ochrona języka polskiego oraz właściwe dofinansowanie polskich instytucji kultury. Likwidacja eksterytorialności religijnych, narodowościowych miejsc pamięci, penalizacja przejawów antypolonizmu.

Nasz plan działań na wakacje

Wiele osób pyta, co ma robić, czy mamy jakiś plan działań w ramach Akcji Wyborczej „1Polska”

Formalnie nasze działania wyborcze mogą się rozpocząć po ogłoszeniu wyborów. Należy się spodziewać, że w pierwszej połowie lipca Prezydent ogłosi wybory na dzień 13 października. To najwcześniejszy możliwy termin, ale dla obozu Dobrej Zmiany taki termin jest optymalny. Inne terminy to 20 lub 27 października. Terminy listopadowe raczej nie wchodzą w grę z uwagi na święta.

Jeśli przyjmiemy 13 października jako dzień wyborów, to kalendarz wyborczy, a tym samym terminy naszych działań układają się następująco:

15 lipca – start rejestracji Komitetów Wyborczych. Trzeba to nam zrobić w ciągu 2 dni. Do tego czasu muszą być wyłonione osoby pełnomocnika wyborczego i finansowego oraz 15 członków założycieli Komitetu. Wskazane byłoby, by każdy okręg wyborczy wydelegował swego przedstawiciela do grupy założycielskiej komitetu. Osoby te musza się zgłosić określonego dnia w Warszawie i złożyć podpisy. No i do tego 1200 podpisów wyborców (tak po 50 podpisów z każdego okręgu).

17 lipca – rejestracja Komitetu by możliwie wcześniej zacząć zbieranie podpisów i kandydatów, bo będzie czas krótki, a do tego wakacyjny..

25 sierpnia należy kończyć zbieranie podpisów i kandydatów do weryfikacji w prawyborach. By uniknąć sytuacji konfliktowych, prawybory muszą się rozpocząć na tyle wcześniej, by nawet po ewentualnych interwencjach w okręgach, zdążyć na ostateczny termin rejestracji – czyli:

3 września – ostateczny termin rejestracji list kandydatów w okręgach.

I tu się okaże, czy dalej jesteśmy w grze, czy tylko jako kibice na widowni. Jeśli zarejestrujemy minimum 21 okręgi to znaczyć będzie, że przełamaliśmy magiczny próg niemocy i wchodzimy jako poważny partner w wyborach. Jeśli nie zrobimy tych 21 okręgów. To znaczyć będzie, że nie zdaliśmy egzaminu.

Oczywiście termin wyborów może zostać przesunięty o tydzień lub dwa, a wraz z tym terminy mojej wyliczanki..

Ale już teraz możemy uruchomić „pocztę pantoflową”. To nasza jedyna metoda docierania z informacją do wyborców, a przy tym tania i skuteczna. Mamy do rejestracji kandydatów 7 tygodni. Niech każdy z nas w ciągu tygodnia dotrze do 7 osób z naszą Dobrą Nowiną, a te 7 osób niech zrobią to samo – będzie to lepsza reklama niż wszystkie telewizje. Trzeba nam tylko uwierzyć, że nasza propozycja „1Polska” jest tą Dobrą Nowiną, na która Polacy czekają.

——————————

Nadal potrzebujemy koordynatorów w okręgach (optymalnie 3-5 osób), oraz moderatorów dla tej i każdej grupy AW „1Polska” na fb. Proszę o zgłoszenia.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Polityka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz